Brudd- og slitasjeskader

Brudd- og slitasjeskader i skjelett

Individuelt tilpassede tilbud – døgntilbud

Målgruppe

Unge voksne 18-30 år og voksne over 30 år

 • Brudd og slitasjeskader i hofte, kne og rygg
 • Operasjoner i rygg
 • Osteoporose
 • Bekkenløsning
 • Multitraume
 • Ortogeriatri
 • Hofte og kne protese
 • Postoperativ rehabilitering
 • Hofte og kneprotese
 • Postoperativ rehabilitering (revmakirurgi) m.v.

Umiddelbart etter sykehusopphold og pasienter med ekstra rehabiliteringsbehov hvor det er påkrevet tverrfaglig tilnærming pga. et komplekst symptombilde.

Hjelpebehov

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta hjelpebehov til pasienter som trenger dette.

Eksempler på hjelpebehov

Inn og ut av seng, opp og ned av stol, personlig stell, påkledning, dusj, toalettbesøk, trappegang, forflytning til og fra spisesal og avtaler, hjelp i spisesal eller matbrett på rom, hårvask, fotbad, assistanse i bassenggarderobe.

Målsetting

Målet med tverrfaglig rehabiliteringsforløp er at den enkelte pasient skal oppnå bedret funksjon og oppleve mestring. Dette for at den enkelte skal kunne fungere hjemme, mestre hverdagen og kunne fortsette å leve et meningsfullt liv.

Arbeid og utdanning som mål

Fokus på muligheten for arbeidslivsdeltakelse, til tross for helseplager og sykdom. Målet er å ivareta arbeidsperspektivet. Det å være i arbeid er i de aller fleste tilfeller i seg selv helsefremmende.

Rehabiliteringstilbudet

Vårt tverrfaglige rehabiliteringsarbeid legger vekt på ressurser og begrensninger i dagliglivets aktiviteter, deltakelse i samfunnslivet, og opplevd livskvalitet.

Inntak/ rehabiliteringsopphold/ hjem igjen

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for hele rehabiliteringsprosessen, fra innsøking til inntak, under og etter rehabiliteringsoppholdet.

Gode rutiner for samarbeid med sykehus sikrer at pasienter kan overføres fra sykehus så snart de er medisinsk utredet/ stabile og rehabilitering kan iverksettes. Under og etter rehabiliterings-forløpet kontaktes aktuelle eksterne aktører i samråd med pasienten. Det kan være kommunens helsetjeneste/ hjemmetjeneste, hjelpemiddelsentral, fastlege, arbeidsgiver, NAV, bedriftshelsetjeneste m.v.

Rehabiliteringsoppholdet

Pasientene blir vurdert ved innkomst. De får en helhetlig kartlegging av helsesituasjon, hjemmesituasjon, mestringsstrategier, aktiviteter, deltagelse og om det finnes annet som hinder rehabiliteringsforløpet.

Individuell oppfølging av fysioterapeut og ergoterapeut for funksjonsfremmende trening:

Med fokus på trygging og mestring av hjemmesituasjonen kan dette være: Styrketrening, bevegelighetstrening, balansetrening, forflytningsteknikk, gangtrening innendørs, gangtrening utendørs, gruppetrening ute og inne, bassengtrening, trappetrening, opplæring i bruk av hjelpemidler, utprøving av ulike aktiviteter, veiledningssamtaler.

Mestringsgrupper med fokus på fysisk funksjon med praktisk tilnærming.

Eksempelvis balansegrupper, gangtreningsgrupper, styrke og bevegelighetsgrupper m m.

Temasamlinger skal bidra til at hver enkelt blir i stand til å mestre hjemmesituasjonen.

Eksempler er kosthold og ernæring, søvn og smerte.

Veiledningssamtaler, samtale med sosionom, vurderes underveis.

Ønsker du å komme til oss?

Det er flere veier for å søke rehabilitering:

 • Sykehus søker direkte og tar kontakt via telefon 38 34 94 00
 • Du kan henvises av fastlege, legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design