Forside Om oss

Om oss

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS tilbyr Tverrfaglig Spesialisert Rehabilitering (TSR) til mennesker som har funksjonsnedsettelse etter sykdom eller skade. Sammen med pasienten finner vi et fundament for veien videre i livet, og bevarer eller gjenvinner funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og økt deltakelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet.

Rehabiliteringstjenestene våre er fremtidsrettede, bærekraftige og av høy faglig kvalitet. Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken er sertifisert på kvalitet og ledelse; ISO:9001 og miljøsertifisert ISO:14001.

Eiere

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS drives på ideell basis som et aksjeselskap, og eies av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Fylkeshelselaget i Agder, Helselagene samt private aksjeeiere.

Styret

Styret ved Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS består av:

 • Styreleder
 • Nestleder
 • 3 øvrige medlemmer
 • Vararepresentanter
 • 1 representant med varamedlem, som velges av og fra fylkesstyret for Nasjonalforeningen Agder
 • 1 representant med varamedlem fra brukerne, oppnevnt av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • 1 representant med varamedlem fra ansatte

Organisasjonen

Ledergruppe

Ledergruppen ved Sørlandets rehabiliteringssenter består av;

 • Daglig leder
 • HR-leder/assisterende daglig leder
 • Enhetsleder individuelt
 • Enhetsleder gruppe
 • Enhetsleder drift
 • Fou-leder

Ansatte

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell for deg. Sørlandets rehabiliteringssenter tilbyr tverrfaglig rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå.

Forskjellige faggrupper kan være tilgjengelige i de ulike rehabiliteringstilbudene, alt etter hva som er utfordringen for den enkelte. Faggruppene våre er:

 • legespesialister, fysikalsk medisin og rehabilitering
 • allmenlegespesialister
 • sykepleiere (med spesialkompetanse bl.a. kreftsykepleier)
 • helsefagarbeidere
 • fysioterapeuter
 • ergoterapeuter
 • sosionomer
 • psykologspesialist
 • arbeidskonsulent
 • ernæringskompetanse
 • barneansvarlig

I tillegg kommer ansatte på driftsavdelingen som sørger for «hotelldriften», som har som mål å skape gode rammer rundt rehabiliteringsoppholdet med god mat i rene, ryddige og trivelige omgivelser.

Tillitsvalgte

De tillitsvalgte er valgt av medlemmene i de forskjellige forbund. En tillitsvalgt opptrer som en samarbeidspartner og støttespiller for sine medlemmer i saker som omhandler medlemmenes arbeidsforhold. En tillitsvalgt er bindeleddet mellom ledelsen og de ansatte.

Disse forbundene er representert hos oss:

Jobbe hos oss

Ønsker du å være en del av vårt dedikerte team?

Vi er alltid interessert i dyktige og engasjerte fagpersoner som ønsker å bety en forskjell for pasientene våre. Send oss gjerne en åpen søknad der du forteller litt om deg selv og hvorfor fagkunnskapene dine vil passe oss.

Formål og visjon

Formål

«Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS, som drives på ideell basis, skal gjøre en forskjell for enkeltmennesket og for samfunnet ved å tilby fremtidsrettede og bærekraftige rehabiliteringstjenester av høy faglig kvalitet gjennom miljøvennlig drift.»

Visjon

«Bedre helse, funksjon og deltakelse – sammen gjør vi en forskjell.»

Formålet og visjonen vår gir bedriften retning, og det inspirerer i arbeidshverdagen å vite at vi gjør en forskjell for pasientene våre, for våre kollegaer, for samfunnet og for miljøet.

Bærekraft

Sørlandets rehabiliteringssenter skal drive rehabilitering av pasienter med respekt for enkeltmennesket og miljøet og på en måte som er effektiv og bærekraftig for både pasienter og det offentlige. De ytre rammene for rehabiliteringstjenester gis av det offentlige sin bestilling, og behandlingen skal forankres i kunnskapsbasert praksis. Bærekraftig drift og utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Sørlandets rehabiliteringssenter er miljøsertifisert gjennom NS ISO 14001 og bærekraftsmålene vi har fokus på er

 • Ren energi til alle
 • Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Stoppe klimaendringene
 • Samarbeid for å nå målene

Kunnskaps­basert praksis

Sørlandets rehabiliteringssenter er en faglig godt fundamentert rehabiliteringsinstitusjon på spesialisthelsetjenestenivå, som på ideell basis gir tverrfaglige rehabiliteringstjenester av god kvalitet og som er virkningsfulle.

Gjennom helhetlig menneskesyn, forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap/brukermedvirkning og samhandling skal vi vise vei for den enkelte til bedre funksjons – og mestringsevne.

Helhetlig menneskesyn

Sørlandets rehabiliteringssenter har en respektfull og helhetlig tilnærming, og hele mennesket er i fokus med sine ressurser og begrensninger på flere områder i livet.

Vi vektlegger helhetlige pasientforløp der pasienten er «eier» av rehabiliteringsprosessen, og sikre god samhandling på tvers av alle systemnivå.

Bedre funksjons- og mestringsevne

Sammen med den enkelte er målet å finne et godt fundament for veien videre i livet, og bevare eller gjenvinne funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og økt deltakelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet.

Gjennom et rehabiliteringstilbud ved Sørlandets rehabiliteringssenter tar vi utgangspunkt i den enkeltes ressurser og begrensninger, og sammen med den enkelte bygger vi et fundament for veien videre i livet for å bevare eller gjenvinne funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og økt deltakelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet.

Historie

Siden oppstarten i 1982 har Sørlandets rehabiliteringssenter fulgt utviklingen i helsevesenet, og gått fra opptreningsinstitusjon til å bli et moderne rehabiliteringssenter på spesialisthelsetjenestenivå, med avtaler med Helse Sør-Øst.

Virksomheten ledes i dag av Reidun Meberg, som har vært daglig leder siden 2008.

Med satsing på fag og kvalitet, utvikling og videreutvikling av rehabiliteringstilbud, er bærekraft og digitalisering nøkkelord for fremtidens rehabiliteringssenter i Eiken.

 • Bærekraft fordi vi tar samfunnsansvar
 • Digitalisering for bedre arbeidsflyt for ansatte, og smartere måter å samhandle med våre pasienter

Sørlandets rehabiliteringssenter driver virksomheten i egne lokaler som ble bygd i 1982. Det har i løpet av årene vært flere byggetrinn og ombygginger:

 • 1995: Varmtvannsbasseng og større treningsavdeling.
 • 2014: Ny sengeavdeling med 10 rom, stor utvidelse av treningsarealer, nye undervisningslokaler
 • 2017: Ny sengeavdeling med 20 rom og diverse ombygging og vedlikehold
 • 2018: Lygneparken, samarbeidsprosjekt med Hægebostad kommune, Eiken IL, Lister friluftsråd
 • 2019: Rehabiliteringshagen
 • 2023: Energiøkonomisering og solcellenlegg med mål om halvering av strømforbruk

Bruker­medvirkning

Som pasient eller bruker av helse- og omsorgstjenester har du rett til å medvirke i valg av tjenestetilbud, undersøkelsesmetoder og behandlingsmetoder. Se Helsenorge for mer informasjon.

På systemnivå

Sørlandets rehabiliteringssenter har brukerrepresentant fra FFO i styret, og kvalitetsutvalg. Brukerutvalg ved Sørlandets rehabiliteringssenter skal sikre brukermedvirkning på systemnivå, og det er tatt utgangspunkt i brukermedvirkningsprinsippene fra Helse Sør-Øst.

Kvalitet

Sørlandets rehabiliteringssenter er ISO-sertifisert på disse standardene;

9001:2015 siden mai 2017: Kvalitet og styringssystem

14001:2015 siden mai 2023: Miljøsertifisering

Likestillings­redegjørelse

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Åpenhetsloven

Redegjørelse om arbeid ift. Åpenhetsloven for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.