Forside Slik søker du rehabilitering

Slik søker du rehabilitering

Hvem kan henvise:

 • sykehus
 • fastlege
 • privatpraktiserende legespesialist
 • kiropraktor
 • manuellterapeut
Play Video

Spesialisthelsetjenesten (sykehus) sender henvisning direkte.

Ved behov for rehabilitering etter sykehusopphold kontakter sykehuset oss direkte via tlf.

Dersom du ikke er i et forløp i spesialisthelsetjenesten og ønsker et rehabiliteringsopphold hos oss, kan du ta kontakt med

 • fastlegen din
 • privatpraktiserende legespesialist
 • kiropraktor
 • manuellterapeut

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du RKE.

NB! Linken over er kun tilgjengelig i Helsenettet.

Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i «Sjekkliste for henvisning» under.

Sjekkliste for henvisning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt)
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer)
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE)
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  – Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.

Sende henvisning

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C

eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE)
v/Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten på nettsiden til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF.

Skal du til oss? Her finner du nyttig informasjon.

Her har vi samlet praktisk informasjon om transport, basseng, åpningstider, parkering, servicetilbud og annet.

ReHabiliterings­telefonen

ReHabiliteringstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste. Her får du informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen rehabilitering i den helseregionen du bor i.

Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00–15.00.