Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering

Målgruppe

Arbeidsrettet rehabilitering er for:

 • Unge voksne 18-30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder
 • som på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsnedsettelse står i fare for å falle ut av arbeidslivet
 • som har falt ut, eller strever med å komme i gang med arbeidslivet (også skole og utdanning)
 • som trenger hjelp til å mestre helsetilstanden og styrke arbeidsevnen
 • som har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og vurderes å komme tilbake til/ i arbeid som følge av det rehabiliteringstilbudet som gis

Det er hensiktsmessig at rehabiliteringsforløpet starter så tidlig som mulig i sykmeldingsperioden, og helst så fort pasienten er tilstrekkelig medisinsk utredet og klar for et rehabiliteringstilbud. Hoveddiagnosen er innen somatikk. Rehabiliteringstilbudet kan også ivareta tilleggsproblematikk som psykiatri og rus.

Målsetting

Målet med Arbeidsrettet rehabilitering er å øke den enkeltes muligheter for arbeidslivsdeltakelse og mestre arbeidslivets krav. Med arbeidslivsdeltakelse forstås også deltakelse i skole og utdanning.

Dette gjøres gjennom å tenke helhetlig. Det er en prosess å komme i arbeid som innbefatter personens gjenvinning av funksjon, motivasjon og atferd. Det er også viktig med god samhandling med arbeidsplassen, NAV og andre eksterne aktører som skal bistå i prosessen med tilbakeføring i arbeid.

Rehabiliteringstilbud

Tilbudet er døgnbasert og går over tre uker, og med oppfølging inntil 12 måneder. Eventuell arbeidsplassoppfølging er inkludert. Rehabiliteringstilbudet er gruppebasert og med individuell tilnærming. De som ønsker det reiser hjem på permisjon i helgene. Et tverrfaglig team med solid kompetanse på arbeidsrettet rehabilitering som følger opp gruppen under hele oppholdet.

Behandlingstilbudet består blant annet av:

 • Daglige relevante temasamlinger
 • Veiledningssamtaler
 • Jobbsamtaler
 • Rehabiliteringsplan som arbeidsverktøy
 • Ulike oppgaver for bevisstgjøring
 • Temasamling med dialog v/ veileder
 • Daglige aktivitetsøkter; utendørsaktivitet, innendørs aktivitet i treningssal eller basseng
 • Avspenning/oppmerksomhetstrening

Behandlingstilbudets metoder/ bærebjelker:

 • ACT – Acceptance and Commitment Therapy
  • ACT er aksept- og forpliktelsesterapi, og er en nyere kognitiv atferdsterapeutisk behandling.
  • Ved å benytte ACT i rehabiliteringsprogrammet er målet er å styrke den enkeltes psykologiske fleksibilitet, for å kunne fungere bedre i hverdagen og i arbeid.
 • Fysisk aktivitet, helse og livsstil
  • Fysisk aktivitet er en integrert del av det daglige rehabiliteringsprogrammet.
  • Det kan være fysisk aktivitet i treningssal, styrkerom, basseng, utendørsaktiviteter og mindfullness.
 • Samhandling med arbeidsgiver, familie, NAV, fastlege mv.
  • Veiledningssamtaler for å kartlegge den enkeltes situasjon og behovet for samhandling.
 • ICF som prosessverktøy
  • ICF benyttes som prosessverktøy, og rehabiliteringsforløpet har vinkling inn mot funksjon, ressurser, livsstyrketrening og mestring. Målet er å gi den enkelte kompetanse om egen helse, funksjon og livskvalitet.

Hvordan søke:

​For å benytte tilbudet Arbeidsrettet rehabilitering kreves henvisning fra fastlege, sykehus/poliklinikk, kiropraktor eller manuellterapeut.

Samme henvisningsrutiner som andre avtaler.

Her er en oversikt som viser hvilke aktører det er aktuelt å samarbeide med for å sikre at den enkelte skal komme i arbeid.

Sørlandets rehabiliteringssenter – Raskere tilbake modell

Modellen er laget med utgangspunkt i modell fra AiR Kompetansesenter.

Ønsker du å komme til oss?

Det er flere veier for å søke rehabilitering:

 • Sykehus søker direkte og tar kontakt via telefon 38 34 94 00
 • Du kan henvises av fastlege, legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design