Fagseminar er utsatt

Ortogeriatri

Fagseminar våren 2019 på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken – endelig dato kommer til høsten

Ortogeriatri

Hvordan kan du som fagperson bidra til at eldre som faller, ikke faller helt ut av livet? Ofte er fallet et symptom på bakenforliggende årsaker som det er helt avgjørende at du som fagperson oppdager, behandler og gjør tiltak mot.

Fagseminaret innen ortogeriatri vil ta opp en rekke temaer relatert til fall hos eldre og vil gjøre deg bedre rustet til å kunne ivareta denne oppgaven.

Seminaret er relevant for alle fagpersoner som møter eldre. Det er like aktuelt om du jobber som lege, sykepleier, ergoterapeut eller helsefagarbeider eller andre tilgrensende faggrupper.

Program

Program og informasjon om foredragsholdere oppdateres fortløpende.

ONSDAG 18. APRIL 2018

08.30 Registrering

Møteleder:
Tore Salte, Sørlandet sykehus, og Kjersti Widding, Sørlandets rehabiliteringssenter

09.30 Åpning av konferansen
Kjersti Widding, kursleder

09.40 Historisk tilbakeblikk: Diagnostisering av kronisk utmattelse rundt forrige århundreskiftet og linjer frem til dagens CFS/ME diagnose
Kristine Lillestøl, ph.d., post.doc., Universitetet i Oslo

10.10 Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME:

  • Diagnosekriterier for barn og voksne (Helsedirektoratets veileder)
  • Hva vet vi om insidens, fordeling av alvorlighetsgrad og prognose?

Ingrid B. Helland, ph.d., overlege dr. med., overlege ved Barneavdeling for nevrofag, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus og leder Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

10.40 Pasienthistorie

11.00 Kaffe og frukt

UTREDNING

11.20 Utredning på fastlegens kontor
Robert A. Burman, ph.d., spesialist i allmennmedisin, Vennesla legesenter

11.45 Utredning av voksne i spesialisthelsetjenesten
Tore Salte, lege, medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus HF

12.10 Utredning av voksne ift psykiatriske differensialdiagnoser
Elin Bolle Strand, psykologspesialist, Nasjonal kompetansetjeneste CFS/ME, Oslo universitetssykehus

12.40 Utredning av barn i spesialisthelsetjenesten
Kristin Namtvedt Tuv, overlege, barneavdelingen, Sørlandet sykehus HF

13.00 Lunsj

13.50 Tverrfaglig utredning og mestringstilbud for barn, unge og voksne med CFS/ME ved Oslo universitetssykehus
Ingrid B. Helland

14.10 Tverrfaglig utredning ved CFS/ME poliklinikk, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssykehus
Matthias Hutler, legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, avdelingsoverlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssykehus

FORSKNING

14.30 Glimt fra nasjonal og internasjonal forskning på CFS/ME
Kari Tveito, MD-PhD, Medisinsk redaktør, Tidsskriftet for den norske legeforening

15.20 Kaffe og frukt

15.35 Medikamentell intervensjon og sykdomsmekanismer ved ME/CFS
Øystein Fluge, ph.d., onkolog, avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Universitet i Bergen

16.20 Spørsmål fra salen/debatt med noen av dagens foredragsholdere

17.00 Slutt

19.00 Middag

TORSDAG 19. APRIL 2018

08.30 Velkommen, praktisk info

Møteleder:
Gro Boge Aasheim, Sørlandets rehabiliteringssenter, og Nina Werring Lie, Sørlandet sykehus

OPPFØLGING OG REHABILITERING

08.40 Oppfølging på legekontoret «den gode kliniske samtalen»
Njål Flem Mæland, fastlege, Hallset legesenter, universitetslektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og rådgivende lege ved Nav Sør-Trøndelag

09.00 Oppfølging av barn og unge med CFS/ME
Ketil Jakobsen, psykologspesialist, BUP, St. Olavs Hospital

09.30 Presentasjon av rehabiliteringstilbudet for CFS/ME ved Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken
Kjersti Widding, legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Sørlandets rehabiliteringssenter

09.45 Hvilke erfaringer har pasienter med CFS/ME med et rehabiliteringsopphold? Presentasjon av masterstudie fra Universitetet i Agder
Elisabeth Landsverk, sykepleier og masterstudent ved Universitetet i Agder

10.00 Presentasjon av den brukerstyrte poliklinikken og mestringskurs «helt sjef» på SSK
Liv Kari Johnsen, sykepleier, ME poliklinikken, Sørlandet sykehus HF

10.30 Kaffe og frukt

10.50 Kognitiv terapi ved CFS/ME
Anne Dorte Lyken, psykologspesialist, DPS Lister, Sørlandet sykehus HF

11.30 De alvorligste syke, hva vet vi om denne gruppen
Elin B. Strand

11.50 De alvorligste syke, hvordan følge opp disse
Thomas Meinich, fastlege, Rena

12.15 Lunsj

ARBEID

13.00 Suksesskriterier for å stå i arbeid. Presentasjon av mastergradsprosjekt.
Elin Korsveien, HR-leder, Sørlandets rehabiliteringssenter

13.20 Hvordan skrive en god funksjonsvurdering?
Njål Flem Mæland

BARN SOM PÅRØRENDE

13.50 Fastlegens rolle i familier med syke foreldre
Frøydis Gullbrå, ph.d, fastlege ved Modalen kommunehelsetjeneste

14.15 Barn som pårørende – en naturlig del av helsehjelpen
Innledning
Debbie Birkeland, barneansvarlig, Sørlandets rehabiliteringssenter

Presentasjon av Nasjonal kompetansenettverk for barn som pårørende
Siri Gjesdal, daglig leder BarnsBeste.no

15.00 Slutt

Mindre endringer kan forekomme.

Informasjon

Deltageravgift

Konferansepris: 740,–

Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig.

Tid og sted

Arrangeres våren 2019. Endelig dato kommer til høsten.

Fagkonferansen arrangeres 1. november 2018 09.00–15.30 på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken.

Arrangør

Sørlandets rehabiliteringssenter er arrangør for fagseminaret.

Godkjenning

Det søkes om tellende timer for leger (allmennmedisin, ortopedi, fysikalsk medisin og rehabilitering og geriatri), sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design