Fagseminar 18. – 19. april 2018 på Scandic bystranda i Kristiansand

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Konferansen er ment å bidra til kompetanseheving, kompetanseutveksling og nettverksbygging for fagpersoner som jobber med utredning, rehabilitering og oppfølging av personer med CFS/ME. Målet er å gi en bred fremstilling av sykdomsbilde på høyt faglig nivå med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale anbefalinger samtidig som vi ønsker at den skal være praktisk nyttig for fagpersoner som jobber med CFS/ME pasienter.

Fagkonferansen vil være åpne for alle, uavhengig av fagprofesjon, men er spesielt rettet mot helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten som jobber med pasienter med CFS/ME. Andre relevante fagpersoner og øvrige personer med spesiell interesse for feltet fra NAV, kommunen, pasientforeningen, likemenn med mer er også velkommen til å delta.

Det søkes om godkjenning som emnekurs for allmennleger og for andre relevante legespesialiteter samt for ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer og sykepleiere.

Program

ONSDAG 18. APRIL 2018

08.30 Registrering

Møteleder:
Tore Salte, Sørlandet sykehus, og Kjersti Widding, Sørlandets rehabiliteringssenter

09.30 Åpning av konferansen
Kjersti Widding, kursleder

09.40 Historisk tilbakeblikk: Diagnostisering av kronisk utmattelse rundt forrige århundreskiftet og linjer frem til dagens CFS/ME diagnose
Kristine Lillestøl, ph.d., post.doc., Universitetet i Oslo

10.10 Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME:

 • Diagnosekriterier for barn og voksne (Helsedirektoratets veileder)
 • Hva vet vi om insidens, fordeling av alvorlighetsgrad og prognose?

Ingrid B. Helland, ph.d., overlege dr. med., overlege ved Barneavdeling for nevrofag, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus og leder Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Last ned foredrag av Ingrid B. Helland

10.40 Pasienthistorie

11.00 Kaffe og frukt

UTREDNING

11.20 Utredning på fastlegens kontor
Robert A. Burman, ph.d., spesialist i allmennmedisin, Vennesla legesenter

Last ned foredrag av Robert A. Burman

11.45 Utredning av voksne i spesialisthelsetjenesten
Tore Salte, lege, medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus HF

12.10 Utredning av voksne ift psykiatriske differensialdiagnoser
Elin Bolle Strand, psykologspesialist, Nasjonal kompetansetjeneste CFS/ME, Oslo universitetssykehus

12.40 Utredning av barn i spesialisthelsetjenesten
Kristin Namtvedt Tuv, overlege, barneavdelingen, Sørlandet sykehus HF

13.00 Lunsj

13.50 Tverrfaglig utredning og mestringstilbud for barn, unge og voksne med CFS/ME ved Oslo universitetssykehus
Ingrid B. Helland

Last ned foredrag av Ingrid B. Helland

14.10 Tverrfaglig utredning ved CFS/ME poliklinikk, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssykehus
Matthias Hutler, legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, avdelingsoverlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssykehus

Last ned foredrag av Matthias Hutler

FORSKNING

14.30 Glimt fra nasjonal og internasjonal forskning på CFS/ME
Kari Tveito, MD-PhD, Medisinsk redaktør, Tidsskriftet for den norske legeforening

Last ned foredrag av Kari Tveito

15.20 Kaffe og frukt

15.35 Medikamentell intervensjon og sykdomsmekanismer ved ME/CFS
Øystein Fluge, ph.d., onkolog, avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Universitet i Bergen

16.20 Spørsmål fra salen/debatt med noen av dagens foredragsholdere

17.00 Slutt

19.00 Middag

TORSDAG 19. APRIL 2018

08.30 Velkommen, praktisk info

Møteleder:
Gro Boge Aasheim, Sørlandets rehabiliteringssenter, og Nina Werring Lie, Sørlandet sykehus

OPPFØLGING OG REHABILITERING

08.40 Oppfølging på legekontoret «den gode kliniske samtalen»
Njål Flem Mæland, fastlege, Hallset legesenter, universitetslektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og rådgivende lege ved Nav Sør-Trøndelag

Last ned foredrag av Njål Flem Mæland

09.00 Oppfølging av barn og unge med CFS/ME
Ketil Jakobsen, psykologspesialist, BUP, St. Olavs Hospital

09.30 Presentasjon av rehabiliteringstilbudet for CFS/ME ved Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken
Kjersti Widding, legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Sørlandets rehabiliteringssenter

Last ned foredrag av Kjersti Widding

09.45 Hvilke erfaringer har pasienter med CFS/ME med et rehabiliteringsopphold? Presentasjon av masterstudie fra Universitetet i Agder
Elisabeth Landsverk, sykepleier og masterstudent ved Universitetet i Agder

10.00 Presentasjon av den brukerstyrte poliklinikken og mestringskurs «helt sjef» på SSK
Liv Kari Johnsen, sykepleier, ME poliklinikken, Sørlandet sykehus HF

10.30 Kaffe og frukt

10.50 Kognitiv terapi ved CFS/ME
Anne Dorte Lyken, psykologspesialist, DPS Lister, Sørlandet sykehus HF

11.30 De alvorligste syke, hva vet vi om denne gruppen
Elin B. Strand

11.50 De alvorligste syke, hvordan følge opp disse
Thomas Meinich, fastlege, Rena

12.15 Lunsj

ARBEID

13.00 Suksesskriterier for å stå i arbeid. Presentasjon av mastergradsprosjekt.
Elin Korsveien, HR-leder, Sørlandets rehabiliteringssenter

13.20 Hvordan skrive en god funksjonsvurdering?
Njål Flem Mæland

BARN SOM PÅRØRENDE

13.50 Fastlegens rolle i familier med syke foreldre
Frøydis Gullbrå, ph.d, fastlege ved Modalen kommunehelsetjeneste

14.15 Barn som pårørende – en naturlig del av helsehjelpen
Innledning
Debbie Birkeland, barneansvarlig, Sørlandets rehabiliteringssenter

Last ned foredrag av Debbie Birkeland

Presentasjon av Nasjonal kompetansenettverk for barn som pårørende
Siri Gjesdal, daglig leder BarnsBeste.no

15.00 Slutt

Mindre endringer kan forekomme.

Informasjon

Deltageravgift

Konferansepris: 4200,–

Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Etter 21.03.18 faktureres 50 % av konferanseavgiften, etter 11.04.18 faktureres konferanseavgiften i sin helhet.

Tid og sted

Fagkonferansen arrangeres 18. – 19. april 2018 på Scandic bystranda i Kristiansand.

Overnatting

Fagkonferansen arrangeres 18. – 19. april 2018 på Scandic bystranda i Kristiansand. Pris på overnatting ved bestilling før 17. februar 2018:

 • Enkeltromspris inkl. frokost  pr. rom 1200,–
 • Dobbeltromspris inkl. frokost pr. rom 1400,–

Kontakt Scandic Kristiansand Bystranda for booking av rom: Ring 21 61 50 00 eller send e-post. 8. mars er frist for å booke rom på Scandic Bystranda (med garanti for at de har ledig rom)

Bookingkode for bestilling av hotellrom: BSOR180418

Adresse: Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand

Konferansemiddag

Onsdag 18. april kl. 19.00 blir det felles konferansemiddag. Dette er frivillig og pris kommer i tillegg til deltakeravgift.

3 retters middag kr 490,–

Arrangør

Sørlandets rehabiliteringssenter er hovedarrangør for konferansen, brukerrådet for ME og den brukerstyrte ME poliklinikken ved Sørlandet sykehus er medarrangør.

Programkomité

 • Debbie Birkeland, barneansvarlig, Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken
 • David Andre Danielsson, fastlege
 • Kim Fangen, konsulent ME brukerrådet, Sørlandet sykehus HF
 • Liv-Kari Johnson, sykepleier ME poliklinikken, Sørlandet sykehus HF
 • Torstein Seip Johnsen, rådgivende overlege NAV Vest-Agder
 • Anne Dorte Lyken, psykologspesialist, DPS Lister, Sørlandet sykehus HF
 • Ida Rosseland, fysioterapeut, Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken
 • Tore Salte, lege medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus HF
 • Kristin Tuv, barnelege, Sørlandet sykehus HF
 • Kjersti Widding, legespesialist I fysikalsk medisin og rehabilitering, Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken
 • 2 brukerrepresentanter

Programkomiteen har fått innspill fra brukerorganisasjonene MENIN og ME-foreningen.
Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME bistår i programutarbeidelsen.

Godkjenning

Leger

Kursnr. 32276 er godkjent som 15 timers emnekurs for leger i allmennmedisin og for spesialitetene indremedisin, samfunnsmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering, barne- og ungdomspsykiatri og pediatri (LIS kurs og etterutdanning), nevrologi (kun LIS kurs) og psykiatri (kun etterutdanning).

Psykologer

Kurset er godkjent som 15 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer

Fysioterapeuter

NFF har ikke en slik godkjenningsordning lenger og har avslått søknad om forhåndsgodkjenning av kurstimer. De vurderer om kurset blir godkjent samtidig som en fysioterapeut søker forbundet om spesialtittel.

Ergoterapeuter

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent fagseminaret CFS/ME som spesialistspesifikt kurs med 15 timer meritterende til ergoterapispesialist innen somatisk helse, psykisk helse eller arbeidshelse.

Sykepleier

Norsk sykepleierforbund har godkjent fagseminaret CFS/ME med 15 timer.

Spørsmål om konferansen

Kontakt kursleder Kjersti Widding (kjersti.widding@sorrehab.no) for mer informasjon om konferansen.

En fagkveld om ME

I forbindelse med planlegging av fagkonferansen for CFS/ME har ME-poliklinikken Sørlandets sykehus Kristiansand og deres brukerråd for ME i samarbeid med Norges ME-forening Vest-Agder fylkeslag valgt å arrangere egen fagkveld om ME den 17.04.18.

Se mer informasjon

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design