Kroniske smerter og utmattelse – Kartlegging/vurdering

Kartlegging og vurdering

Kroniske smerter og utmattelse

Døgntilbud

Målgruppe

Unge voksne 18-30 år og voksne over 30 år

 • Fibromyalgi, myofascielle smerter, langvarige nakkesmerter, langvarige ryggsmerter.
 • Tverrfaglig kartlegging, informasjon, veiledning – henvist av lege.
Hjelpebehov

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta hjelpebehov til pasienter som trenger dette.

Eksempler på hjelpebehov

Inn og ut av seng, opp og ned av stol, personlig stell, påkledning, dusj, toalettbesøk, trappegang, forflytning til og fra spisesal og avtaler, hjelp i spisesal eller matbrett på rom, hårvask, fotbad, assistanse i bassenggarderobe m.v.

Målsetting

Pasienter innkalles til 3 – 5 dagers opphold for kartlegging og vurdering.

Formålet er å kunne gi en tverrfaglig grundig og strukturert vurdering med hensyn til den enkeltes funksjonsnivå.

I samarbeid med pasienten og eventuelt henvisende instans vil den tverrfaglige utredningen munne ut i en tverrfaglig epikrise med beskrivelse av forslag til videre tiltak. Det kan også avdekkes behov for videre utredning av uavklarte problemstillinger.

Arbeid og utdanning som mål

Fokus på muligheten for arbeidslivsdeltakelse til tross for helseplager og sykdom. Målet er å ivareta arbeidsperspektivet. For pasienter kan arbeid være kortsiktig eller langsiktig målsetting. Det å være i arbeid er i de aller fleste tilfeller i seg selv helsefremmende.

Kartlegging –og vurderingstilbud

 • Tverrfaglig vurderings- og utredningssamtale med tanke på gjeldende problematikk med ICF som forståelsesmodell. Utredningen vil bestå av individuelle treff med sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og lege der det utføres en systematisk kartlegging av hver enkelt pasient.
 • Relevante kartleggingsverktøy benyttes.
 • Arbeidsevne kartlegges der dette er et naturlig fokus.
 • Gjennomgang av ulike refleksjonsoppgaver for å bevisstgjøre pasient med hensyn til egen helse.
 • Medisinsk/somatisk vurdering utføres av legespesialist.
 • Veiledningssamtale med kvalifisert veileder for å kartlegge hvor “skoen egentlig trykker” og for å kartlegge den enkeltes ressurser som kan videreføres i en rehabiliteringsplan/ evt oppfølgingsplan fra arbeidsgiver hvis det foreligger.
Plan for videre oppfølging i samråd med pasient og aktuelle aktører i kommunen:
 • Sikre tilbakemelding til henviser/ lokalt behandlingsnettverk om nødvendige tiltak etter kartleggingsoppholdet i form av særfaglige epikriser.
 • Gi pasienten tilstrekkelig informasjon og veiledning med hensyn til egen helse.
 • Utarbeidelse av rehabiliteringsplan i samarbeid med pasienten og avklare/ planlegge avtaler for oppfølging i hjemkommune sammen med pasienten. Aktører i kommunen kan være BHT, arbeidsgiver, NAV, frisklivssentralen, fastlege, psyk helseteam, fysioterapeut, ergoterapeut.

Ønsker du å komme til oss?

Det er flere veier for å søke rehabilitering:

 • Sykehus søker direkte og tar kontakt via telefon 38 34 94 00
 • Fastlege, legespesialist, kiropraktor, manuellterapeut
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design