Kroniske smerter og utmattelse – Gruppetilbud

Kroniske smerter og utmattelse – Gruppetilbud

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging – døgntilbud

Målgruppe

Unge voksne 18-30 år og voksne over 30 år

 • Fibromyalgi, myofascielle smerter, langvarige nakkesmerter, langvarige ryggsmerter.
 • Stabil fase av sykdommen.
Hjelpebehov

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta hjelpebehov til pasienter som trenger dette.

Eksempler på hjelpebehov

Inn og ut av seng, opp og ned av stol, personlig stell, påkledning, dusj, toalettbesøk, trappegang, forflytning til og fra spisesal og avtaler, hjelp i spisesal eller matbrett på rom, hårvask, fotbad, assistanse i bassenggarderobe m.v.

Målsetting

Målet med tverrfaglig rehabiliteringsforløp for denne pasientgruppen er at den enkelte pasient skal oppnå bedret funksjon og oppleve mestring. Dette for at pasienten skal kunne fungere hjemme, mestre hverdagen og kunne fortsette å leve et meningsfullt liv.

Målsetting for det gruppebaserte tilbudet er at den enkelte skal med utgangspunkt i sine ressurser og begrensninger gjennom et rehabiliteringsprogram ved Sørlandets rehabiliteringssenter ha som formål å forebygge funksjonsfall eller øke sitt funksjonsnivå innen et eller flere av livets dimensjoner; kroppsfunksjoner og strukturer, helsetilstand, aktiviteter, deltakelse, personlige faktorer og miljøfaktorer (ICF som forståelsesramme).

Arbeid og utdanning som mål

Fokus på muligheten for arbeidslivsdeltakelse til tross for helseplager og sykdom. Målet er å ivareta arbeidsperspektivet. For enkelte pasienter kan arbeid være et langsiktig mål, mens andre er i arbeidsforhold med gradert eller fullstendig sykefravær. Det å være i arbeid er i de aller fleste tilfeller i seg selv helsefremmende.

Rehabiliteringstilbudet

Det gjennomgående fokuset for rehabiliteringsforløpet for denne delytelsen er motivasjon, mestrings – og atferdsterapeutiske prinsipp.

Rehabiliteringstilbudet har ICF som felles forståelsesramme der det legges vekt på ressurser og begrensninger i dagliglivets aktiviteter, deltakelse i samfunnslivet, og opplevd livskvalitet. Rehabiliteringen er rettet mot gjenvinning av tapt funksjon, som igjen skal føre til økt aktivitet, deltakelse og livskvalitet.

Det gjøres en grundig kartlegging ved innkomst og underveis i forhold til i helhetlig bilde av helsesituasjon, hjemmesituasjon, mestringsstrategier, aktiviteter, deltagelse og om det finnes andre områder i livet som står til hinder rehabiliteringsforløpet.

Det gruppebaserte opplegget er lagt opp med muligheter for individuell tilpassing.

 • Tematimene er bygd opp slik at man tidlig under oppholdet har kunnskapspåfyll/ teori om selve sykdommen.
 • Hensiktsmessige mestringsverktøy for å økt forståelse og kontroll over smertetilstander.
 • Balanse mellom aktivitet og hvile, trappetrinns-modellen med gradert aktivitetsøkning, avspenning, og struktur i hverdagen er viktige temaer i undervisningen.
 • Tematimer der fokuset er kognitive mestringsstrategier og fatigue.
 • Gruppedynamikk benyttes som metode for læring.
 • Aktiviteter med tilpasset intensitet, gode aktivitetsopplevelser både ute, inne og i varmtvannsbasseng.
 • Avspenningsøvelser
 • Veiledningssamtaler
 • M.m.
Inntak/ rehabiliteringsopphold/ hjem igjen

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for hele rehabiliteringsprosessen, fra innsøking til inntak, under og etter rehabiliteringsoppholdet.

Kontakte eksterne aktører

Under rehabiliterings-forløpet kontaktes aktuelle eksterne aktører i samråd med pasienten. Det kan være kommunens helsetjeneste/ hjemmetjeneste, hjelpemiddelsentral, fastlege, arbeidsgiver, NAV, bedriftshelsetjeneste m.v.

Ønsker du å komme til oss?

Det er flere veier for å søke rehabilitering:

 • Sykehus søker direkte og tar kontakt via telefon 38 34 94 00
 • Fastlege, legespesialist, kiropraktor, manuellterapeut
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design