Kroniske smerter og utmattelse – Gruppetilbud

Kroniske smerter og utmattelse – gruppetilbud

Målgruppe

Unge voksne 18-30 år og voksne over 30 år

  • Fibromyalgi, myofascielle smerter, langvarige nakkesmerter, langvarige ryggsmerter.
  • Stabil fase av sykdommen.

Målsetting

Målet med tverrfaglig rehabiliteringsforløp for denne pasientgruppen er at den enkelte pasient skal oppnå bedret funksjon og oppleve mestring. Dette for at pasienten skal kunne fungere hjemme, mestre hverdagen og kunne fortsette å leve et meningsfullt liv.

Målsetting for det gruppebaserte tilbudet er at den enkelte skal med utgangspunkt i sine ressurser og begrensninger gjennom et rehabiliteringsprogram ved Sørlandets rehabiliteringssenter ha som formål å forebygge funksjonsfall eller øke sitt funksjonsnivå innen et eller flere av livets dimensjoner; kroppsfunksjoner og strukturer, helsetilstand, aktiviteter, deltakelse, personlige faktorer og miljøfaktorer (ICF som forståelsesramme).

Arbeid og utdanning som mål

Fokus på muligheten for arbeidslivsdeltakelse til tross for helseplager og sykdom. Målet er å ivareta arbeidsperspektivet. For enkelte pasienter kan arbeid være et langsiktig mål, mens andre er i arbeidsforhold med gradert eller fullstendig sykefravær. Det å være i arbeid er i de aller fleste tilfeller i seg selv helsefremmende.

Rehabiliteringstilbudet

Det gjennomgående fokuset for rehabiliteringsforløpet for denne delytelsen er motivasjon, mestrings – og atferdsterapeutiske prinsipp.

Rehabiliteringstilbudet har ICF som felles forståelsesramme der det legges vekt på ressurser og begrensninger i dagliglivets aktiviteter, deltakelse i samfunnslivet, og opplevd livskvalitet.

  • Balanse mellom aktivitet og hvile, trappetrinns-modellen med gradert aktivitetsøkning, avspenning, og struktur i hverdagen er viktige temaer i undervisningen
  • Tematimer der fokuset er kognitive mestringsstrategier og fatigue
  • Gruppedynamikk benyttes som metode for læring
  • Aktiviteter med tilpasset intensitet, gode aktivitetsopplevelser både ute og inne
Inntak/ rehabiliteringsopphold/ hjem igjen

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for hele rehabiliteringsprosessen, fra innsøking til inntak, under og etter rehabiliteringsoppholdet.

Kontakte eksterne aktører

Under rehabiliteringsforløpet kontaktes aktuelle eksterne aktører i samråd med pasienten. Det kan være kommunens helsetjeneste/ hjemmetjeneste, hjelpemiddelsentral, fastlege, arbeidsgiver, NAV, bedriftshelsetjeneste m.v.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design