CFS/ME – Gruppe

CFS/ME – Gruppe

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging – døgntilbud

Målgruppe

 • Fra 18 år og oppover
 • CFS/ME (diagnostisert), mild og moderat grad
 • Funksjonsnivå som tilsier at den enkelte kan nyttiggjøre seg aktuelt rehabiliteringstilbud
Hjelpebehov

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta tilrettelegging for CFS/ME pasienter.

Tiltak for å begrense sanseinntrykk
 • Vi har eget stillerom, og frokosten for deltakere innen CFS/ME er utvidet med 30 min
 • Det er mulig å skjerme middagen hvis det blir behov for dette
 • Undervisningen er lagt opp med hyppige pauser
 • Undervisningsrommene er godt tilrettelagt
 • Enkelte undervisninger med “tunge” temaer er kortet ned til det mest essensielle
 • Alle pasientene får utdelt et diskre liljekonvall-kort som de kan henge på døren når de ønsker absolutt ro
 • Alle rom har lysskjerming i vinduer
 • I resepsjonen finner du ørepropper og øreklokker dersom du trenger det

Målsetting

Målsetting for gruppemestringstilbudet for CFS/ME pasienter er at den enkelte skal ta utgangspunkt i sine ressurser og begrensninger. Formålet med oppholdet er å forebygge funksjonsfall eller øke sitt funksjonsnivå innen et eller flere av livets dimensjoner; kroppsfunksjoner og strukturer, helsetilstand, aktiviteter, deltakelse, personlige faktorer og miljøfaktorer (ICF som forståelsesramme).

Arbeid og utdanning som mål

Fokus på muligheten for arbeidslivsdeltakelse til tross for helseplager og sykdom. Målet er å ivareta arbeidsperspektivet. For enkelte CFS/ME pasienter kan arbeid være et langsiktig mål, mens andre er i arbeidsforhold med gradert eller fullstendig sykefravær. Det å være i arbeid er i de aller fleste tilfeller i seg selv helsefremmende.

Rehabiliteringstilbudet

Metoder som benyttes ved gruppemestringstilbudet for CFS/ME bygger på anbefalinger fra Nasjonal veileder om pasienter med CFS/ME utgitt av Helsedirektoratet. Det gruppebaserte opplegget er lagt opp med korte økter, godt med pauser og lavintensitet på aktiviteter. Det er stor grad av individuell tilpasning.

 • Tematimene er bygd opp slik at man tidlig under oppholdet har kunnskapspåfyll/teori om selve sykdommen for så å vende fokuset over på hensiktsmessige mestringsverktøy
 • Målet er å gi deltagerne utførlig kunnskap og nyttige redskaper til selv å få økt kontroll over symptomene fra sykdommen. Balansen mellom aktivitet og hvile, trappetrinns-modellen med gradert aktivitetsøkning, avspenning, og struktur i hverdagen er viktige temaer i undervisningen
 • I tillegg har vi tematimer der fokuset er kognitive mestringsstrategier og fatigue
 • Gruppedynamikk benyttes som metode for læring; i en faglig ledet gruppeprosess kan man også oppnå terapeutiske faktorer som utvikling av sosiale teknikker, imitering, interpersonlig læring, utvikle sosiale teknikker, eksistensielle faktorer, installering av håp m.v.
 • Aktiviteter med lav intensitet, gode aktivitetsopplevelser både ute, inne og evt. i varmtvannsbasseng

Nettverksdag mot slutten av oppholdet er en del av dette tilbudet!

Kontakte eksterne aktører

Under rehabiliteringsforløpet kontaktes aktuelle eksterne aktører i samråd med pasienten. Det kan være kommunens helsetjeneste/hjemmetjeneste, hjelpemiddelsentral, fastlege, arbeidsgiver, NAV, bedriftshelsetjeneste m.v.

Ønsker du å komme til oss?

Det er flere veier for å søke rehabilitering:

 • Sykehus søker direkte og tar kontakt via telefon 38 34 94 00
 • Du kan henvises av fastlege, legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design