Brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning på systemnivå

Sørlandets rehabiliteringssenter har brukerrepresentant fra FFO i styret, og kvalitetsutvalg. Brukerutvalg ved Sørlandets rehabiliteringssenter skal sikre brukermedvirkning på systemnivå, og det er tatt utgangspunkt i brukermedvirkningsprinsippene fra Helse Sør-Øst.

Brukermedvirkning på individnivå

Formålet er at pasienter/ brukere ved Sørlandets rehabiliteringssenter skal medvirke ved gjennomføringen av rehabiliteringsforløpet.

Brukeren har selv har erfaringer, kunnskap og innsikt, og dersom brukeren selv kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og ressurser, kan det styrke motivasjonen og bidra positivt til rehabiliteringsprosessen.
Dette ivaretas på følgende måte

  • Brukerne skal bli sett, hørt og respektert
  • Brukerne skal ha opplevelsen av imøtekommende helsepersonell som setter av tid og benytter vanlig og forståelig språk
  • Brukere skal motta tilstrekkelig informasjon på en forståelig og god måte
  • Brukere skal medvirke til sitt rehabiliteringsforløp som skal være tilpasset den enkeltes evner og behov
  • Dersom det er behov for det skal tolketjeneste benyttes
  • Brukere skal få opplæring for styrking av egne ressurser som setter i stand til å ta egne valg, og oppleve god mestringsfølelse
  • Pårørende skal oppleve å bli ivaretatt

For brukere med kroniske forløp og andre med behov for langvarige og koordinerte tjenester er individuell plan (IP) et viktig verktøy for å sikre god brukermedvirkning. Det informeres til alle om retten til individuell plan, og avdekkes det behov for IP blir arbeidet med IP igangsatt fra oss.

Rehabiliteringstilbudet ved Sørlandets rehabiliteringssenter legger til rette for brukermedvirkning på individnivå. Rehabiliteringen skal være pasientens egen prosess som fagpersonene skal bistå. Dette betyr at pasienten skal være noe mer enn en tjenestemottager. Pasienten må gis ansvar på egne premisser og settes i stand til å kunne ta egne vurderinger og oppleve respekt for sine valg.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design