Behandlingsideologi

Overordnet behandlingsideologi

”Sørlandets rehabiliteringssenter skal være en ledende, faglig godt fundamentert rehabiliteringsinstitusjon på spesialisthelsetjenestenivå som på ideell basis gir tverrfaglige rehabiliteringstjenester av god kvalitet og som er virkningsfulle. Gjennom helhetlig menneskesyn, forskningsbasert kunnskap, erfarings basert kunnskap, brukerkunnskap/brukermedvirkning og samhandling skal vi vise vei for den enkelte bruker til bedre funksjons – og mestringsevne i alle livets dimensjoner”.

Kunnskap

Kunnskapsbasert praksisKunnskapsbasert praksis består av de tre likeverdige kunnskapsområdene:

  • Forskningsbasert kunnskap
  • Erfaringsbasert kunnskap
  • Brukerkunnskap/brukermedvirkning

Helhetlig menneskesyn

Sørlandets rehabiliteringssenter har en respektfull og helhetlig tilnærming til brukeren, der hele mennesket er i fokus med sine ressurser og begrensninger i alle livets dimensjoner; kroppsfunksjoner og strukturer, helsetilstand, aktiviteter, deltakelse, personlige faktorer og miljøfaktorer
(ICF som forståelsesramme).

Samhandling

Sørlandets rehabiliteringssenter vektlegger å arbeide for helhetlige pasientforløp og god samhandling på tvers av alle systemnivå. Brukerens mål, behov og ressurser skal være premissgivende for vår samhandling med tjenesteytere på alle nivå. Som verktøy for samhandlingen benyttes individuell plan (Inspirasjon fra Helsedirektoratet).

Bedre funksjons- og mestringsevne

Den enkelte bruker skal med utgangspunkt i sine ressurser og begrensninger gjennom et rehabiliteringsprogram ved Sørlandets rehabiliteringssenter ha som formål å forebygge funksjonsfall eller øke sitt funksjonsnivå innen et eller flere av livets dimensjoner; kroppsfunksjoner og strukturer, helsetilstand, aktiviteter, deltakelse, personlige faktorer og miljøfaktorer (ICF som forståelsesramme).

Vårt overordnede verdisyn/verdigrunnlag med hensyn til arbeidslivsdeltakelse;

  • Arbeidslivsdeltakelse er en av de viktigste bærebjelkene i menneskers liv, selv om man blir rammet av langvarig sykdom eller funksjonstap. Det å være i arbeid er i de langt fleste tilfeller i seg selv helsefremmende.
  • Alle har ressurser, muligheter og ønsker. Det er viktig at rammene rundt oss gir oss muligheter til å utnytte dem slik at vi kan ta ansvar, møte utfordringer, gripe utviklingsmuligheter og selv gjøre en innsats for å nå mål vi setter oss.
  • Vårt arbeidsrettede fokus skal bidra til å påvirke arbeidsplasser og systemer slik at de i størst mulig grad fremmer et inkluderende arbeidsliv.

Rehabilitering har ikke som formål å helbrede sykdom, men skal bidra til arbeidsdeltakelse på tross av helseplager og sykdom (Kvalitetsmål ARR).

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design